Wettelijk en goed voor u geregeld!

Algemene leveringsvoorwaarden OMNITEC. Gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Middelburg onder nr. 22042287.

Artikel 1 Algemene voorwaarden, aanbieding en overeenkomst

 • 1.1 De algemene leveringsvoorwaarden van OMNITEC met daarin opgenomen de leveringsvoorwaarden E-commerce van OMNITEC, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder depot nummer 22042287 en hieronder beschreven, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en alle overige verrichte handelingen van OMNITEC, tenzij hiervan in een specifieke en schriftelijke of digitale overeenkomst door en van OMNITEC met de betreffende opdrachtgever of koper expliciet is afgeweken.
 • 1.2 Alle gepubliceerde aanbiedingen van OMNITEC, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn geheel vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, tenzij een offerte van OMNITEC een geldigheidstermijn vermeldt. Herroeping is zelfs mogelijk na aanvaarding door de opdrachtgever of koper, maar zal onverwijld dienen te geschieden.
 • 1.3 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 • 1.4 Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden gelden slechts voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden OMNITEC bindend.
Artikel 2 Prijs en betaling
 • 2.1 Alle prijzen in de door OMNITEC gepubliceerde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen, tot aan het moment dat de overeenkomst door OMNITEC is geaccepteerd, worden herzien.
 • 2.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euroís en, tenzij anders vermeld en/of specifiek aangegeven, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Dit tenzij anders uitdrukkelijk staat vermeld en/of schriftelijk of digitaal is overeengekomen.
 • 2.3 Een stijging van de BTW of van andere overheidsheffingen mag door OMNITEC steeds worden doorberekend.
 • 2.4 Voor leveringen onder de 500,00 Euro, netto exclusief BTW en exclusief overige heffingen zoals vermeld in 2.2, is OMNITEC gerechtigd een kleine order toeslag in rekening te brengen met een minimum van 7,50 Euro netto exclusief BTW. Afwijkingen van deze voorwaarden is alleen dan mogelijk wanneer schriftelijk of digitaal anders is overeengekomen met OMNITEC.
 • 2.5 Wanneer er geen sprake is van een specifieke schriftelijke of digitale overeenkomst tussen OMNITEC en de opdrachtgever of koper is OMNITEC gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen en tarieven wekelijks aan te passen.
 • 2.6 OMNITEC is bevoegd na de totstandkoming van een overeenkomst, doch voor of gedurende de uitvoering daarvan, haar prijzen te wijzigen en de gewijzigde prijs vanaf de datum van de verhoging integraal aan de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval van prijsverhoging anders dan door overheidsmaatregelen is de wederpartij bevoegd om de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, mits dit schriftelijk of digitaal geschiedt binnen 5 dagen na de datum waarop de wederpartij van de prijsverhoging in kennis is gesteld.
 • 2.7 Alle facturen van OMNITEC zullen door de opdrachtgever of koper worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities of overeenkomstig specifieke, schriftelijk of digitale bevestigde, betalingsafspraken. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever of koper binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Facturering zal, tenzij anders wordt afgesproken, geschieden hetzij wekelijks of maandelijks achteraf bij dienstverlening, hetzij na afronding van de werkzaamheden van een (deel)project, hetzij bij aflevering van een product of installatie.
 • 2.8 Indien de opdrachtgever of koper van mening is dat de factuur van OMNITEC niet correct of niet geheel correct is, zal zij dit binnen 5 dagen schriftelijk of digitaal en gemotiveerd moeten melden, anders is de opdrachtgever of koper gehouden het gehele bedrag binnen de betalingstermijn te voldoen.
 • 2.9 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden is OMNITEC gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met twee procent bij de opdrachtgever of koper in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
 • 2.10 Indien het factuurbedrag ten dage van de opeisbaarheid niet volledig is betaald en er heeft geen melding plaatsgevonden zoals beschreven in art. 2.4, zal de opdrachtgever of koper in verzuim zijn door enkel het verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. OMNITEC is dan gerechtigd om zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de haar toekomende rechten, als vermeld in deze algemene leveringsvoorwaarden, onverlet blijven.
 • 2.11 In geval van wanbetaling is de opdrachtgever of koper gehouden aan OMNITEC te vergoeden alle kosten, welke zij dient te maken ter incassering van de openstaande bedragen, daaronder begrepen declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, waarbij de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van 100 Euro's. Ten laste van de opdrachtgever of koper komen ook de kosten van faillissementsaanvraag, alsmede opslagkosten ingeval van opschorting van levering.
 • 2.12 De door de bank genoteerde valutadag geldt als dag van betaling. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de incassokosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, waarbij de toerekening het eerst plaats vindt aan de langste openstaande vorderingen.
 • 2.13 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever of koper daartoe aanleiding geeft, kan OMNITEC nadere zekerheid verlangen. Zolang die zekerheid door de opdrachtgever of koper niet wordt gesteld kan OMNITEC de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd het recht van OMNITEC op nakoming en/of schadevergoeding.
 • 2.14 Betalingsverplichtingen moeten worden voldaan met gebruikmaking van de Euro in plaats van de eventuele oorspronkelijke valuta.
Artikel 3 Compensatie, verrekening en opschorting
 • 3.1 Het is de opdrachtgever of koper niet toegestaan enig door hem aan OMNITEC verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen, welke OMNITEC aan hem verschuldigd mocht zijn.
 • 3.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is de opdrachtgever of koper niet gerechtigd tot opschorting van betaling. De opdrachtgever of koper is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met OMNITEC gesloten overeenkomst.
Artikel 4 Leveringstermijnen
 • 4.1 Alle door OMNITEC genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan OMNITEC bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt OMNITEC niet in verzuim.
 • 4.2 OMNITEC is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer gehaald kunnen worden vanwege buiten de macht van OMNITEC gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal OMNITEC zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever of koper in overleg treden.
 • 4.3 OMNITEC is gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten zolang de opdrachtgever of koper jegens haar niet aan al zijn of haar verplichtingen heeft voldaan.
 • 4.4 Bij overschrijding van fatale levertermijnen of bij verzuim, heeft de wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding.
 • 4.5 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van OMNITEC, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van OMNITEC kan worden verlangd, gelden als overmacht. Overmacht bevrijdt OMNITEC van de verplichting tot levering.
 • 4.6 Onder overmacht wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieŽn, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, vorstverlet, wanprestatie van derden die door OMNITEC ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van de leverancier van OMNITEC of een door haar ingeschakelde deskundige valt onder deze overmachtsbepaling.
Artikel 5 Medewerking door de opdrachtgever of koper
 • 5.1 De opdrachtgever of koper zal OMNITEC steeds tijdig alle voor behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en voorts alle medewerking verlenen. Het is aan de opdrachtgever of koper om te bewijzen dat de vereiste inlichtingen, documenten en gegevens werden verstrekt.
 • 5.2 De opdrachtgever of koper is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en te verlenen diensten alsmede voor de controle en de beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 • 5.3 De opdrachtgever of koper draagt zorg voor een eventuele back-up van haar eigen informatie en gegevens.
Artikel 6 Aflevering en risico
 • 6.1 Tenzij schriftelijk of digitaal anders is overeengekomen, zal OMNITEC de aan de opdrachtgever of koper verkochte zaken afleveren op een door de opdrachtgever of koper aan te wijzen plaats in de Benelux. Tenzij schriftelijk of digitaal anders is overeengekomen zal de aflevering plaatsvinden op de begane grond; takelwerkzaamheden en dergelijke worden apart in rekening gebracht bij de opdrachtgever of koper. Indien bij of voor aflevering blijkt dat de omgeving aangepast dient te worden kunnen deze kosten apart in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever of koper.
 • 6.2 In alle gevallen draagt de opdrachtgever of koper, na aflevering door OMNITEC van de zaken, alle risico's van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
 • 6.3 In geval van retourzendingen, om welke reden ook, zijn de daarmee gemoeide kosten, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de wederpartij terwijl ook dan de goederen reizen voor risico van de wederpartij. Eerst na daadwerkelijke ontvangst van de goederen is retourzending voltooid.
 • 6.4 Indien zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking, opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 • 6.5 Indien is overeengekomen dat de levering door de wederpartij wordt afgehaald, ontvangt wederpartij een kennisgeving als de levering klaar ligt voor afleveren. Indien de levering niet binnen 14 dagen door de wederpartij wordt afgehaald behoudt OMNITEC zich het recht voor de levering alsnog op andere wijze uit te voeren. De geldende kosten voor transportverzekering order-, verpakkings-, verzend- en rembourskosten, zullen hierbij in rekening worden gebracht.
Artikel 7 Installatie en andere werkzaamheden
 • 7.1 Indien de installatie van apparatuur is overeengekomen, zal de opdrachtgever of koper aan OMNITEC, vůůr aflevering van de te installeren zaken, een passende plaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.
 • 7.2 De zaken worden geacht door de opdrachtgever of koper te zijn aanvaard op de datum van installatie en/of implementatie. Indien de opdrachtgever of koper de apparatuur zelf zal opstellen en de Software zelf zal implementeren of indien de opdrachtgever of koper nalatig is met het voldoen aan de in art. 7.1 vermelde verplichtingen, geldt de datum van afleveren.
 • 7.3 Onderhouds- en service activiteiten alsmede andere diensten door OMNITEC te verrichten zullen via aanvullende overeenkomsten met OMNITEC worden overeengekomen.
Artikel 8 Garantie op apparatuur, installaties en producten van OMNITEC
 • 8.1 De apparatuur, installaties en producten, hierna te noemen producten, geproduceerd en geleverd door OMNITEC wordt gedurende een periode van zes maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat OMNITEC voor haar rekening en naar haar beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van OMNITEC.
 • 8.2 Indien de opnieuw uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft OMNITEC het recht op een redelijke schadevergoeding en/of onderzoeksvergoeding.
 • 8.3 Indien reparatie, binnen de overeengekomen garantietermijn, door omstandigheden elders is uitgevoerd zal door het overleggen van de reparatie nota en/of de vervangen onderdelen door OMNITEC beoordeeld worden op juistheid en eventuele terugbetaling van aangeboden nota. De betreffende garantie aanspraken kunnen echter onder geen beding hoger zijn dan de gebruikte onderdelen en/of de door OMNITEC gehanteerde arbeidskosten.
 • 8.4 De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand-, water- of bliksemschade, of indien (de configuratie van) de apparatuur door de opdrachtgever of koper of derden is gewijzigd of wordt onderhouden, het typenummer en/of serienummer op ťťn van de documenten of op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
 • 8.5 Tenzij anders vermeld en/of specifiek aangegeven zullen de in dit artikel bedoelde garantiewerkzaamheden door OMNITEC worden uitgevoerd in haar eigen werkplaatsen terwijl transport naar en van de OMNITEC vestiging voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper is.
 • 8.6 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door OMNITEC bij de opdrachtgever of koper in rekening worden gebracht tegen de dan geldende uurtarieven.
 • 8.7 Het herstellen of vervangen van onderdelen gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van deze garantietermijn tot gevolg.
 • 8.8 OMNITEC verleent geen garantie op, en staat niet in voor de deugdelijkheid van, door haar geproduceerde en geleverde gebruikte (tweedehands) zaken.
Artikel 9 Apparatuur, installaties en producten van derden
 • 9.1 Indien de apparatuur door OMNITEC van derden is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van deze derden van toepassing. OMNITEC zal de opdrachtgever of koper op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Desgewenst kan met OMNITEC in aanvulling hierop nadere garantieafspraken gemaakt worden.
 • 9.2 Indien en voorzover OMNITEC producten van derden, zoals (standaard) Softwarepakketten en apparatuur aan de opdrachtgever of koper ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in de Algemene Leveringsvoorwaarden van OMNITEC. De opdrachtgever of koper aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Op verzoek zal OMNITEC de opdrachtgever of koper informeren over de inhoud daarvan.
 • 9.3 Indien en voorzover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de opdrachtgever of koper en OMNITEC om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn geldt het bepaalde in de Algemene Leveringsvoorwaarden van OMNITEC.
 • 9.4 De aansprakelijkheid van OMNITEC voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derden verhaalbaar zal blijken.
 • 9.5 OMNITEC staat niet in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde gebruikte (tweedehands) zaken van derden.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
 • 10.1 Alle aan de opdrachtgever of koper geleverde zaken blijven eigendom van OMNITEC of van derden totdat alle bedragen die de opdrachtgever of koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2, volledig zijn voldaan. Eerst na volledige betaling van de hier bedoelde vorderingen vindt de eigendomsoverdracht plaats van zaken. Rechten worden aan de opdrachtgever of koper steeds verleend, of in het voorkomend geval overgedragen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever of koper de overeengekomen prijzen tijdig en volledig betaalt.
 • 10.2 Indien en voorzover door OMNITEC geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen, waarvoor OMNITEC of derden zich het eigendom van de geleverde zaken hebben voorbehouden, is OMNITEC gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst deze zaken terug te nemen waartoe zij, voorzover nodig, reeds nu vooralsnog onherroepelijk door de opdrachtgever of koper gemachtigd worden. De opdrachtgever of koper is bevoegd de zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden. OMNITEC is gerechtigd bij enige niet tijdige betaling de haar in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden.
 • 10.3 Ook ingeval van opschorting van betaling, aanvraag van sursťance van betaling, faillissement van de opdrachtgever of koper of liquidatie van zaken van de opdrachtgever of koper, heeft OMNITEC het onder 10.2 omschreven recht.
 • 10.4 Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn of haar verplichtingen is de opdrachtgever of koper, op het eerste verzoek van OMNITEC, verplicht op de geleverde zaken, ten behoeve van OMNITEC, een bezitloos pandrecht te verlenen. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever of koper.
Artikel 11 Aansprakelijkheid van leveranciers en vrijwaring
 • 11.1 OMNITEC aanvaardt de wettelijke bepalingen tot schadevergoeding voorzover die uit dit artikel blijken.
 • 11.2 Ingeval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is OMNITEC slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 • 11.3 Iedere aansprakelijkheid van OMNITEC voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst of verloren data.
 • 11.4 OMNITEC is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of koper en schade wegens door OMNITEC gegeven inlichtingen of adviezen welke niet of onjuist zijn opgevolgd of waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke of digitale overeenkomst met OMNITEC vormt.
 • 11.5 Aansprakelijkheid in verband met verlies of verminking van eigen informatie en gegevens van de opdrachtgever of koper is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 11.6 Ingeval van een onrechtmatige daad van OMNITEC of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor OMNITEC rechtens aansprakelijk gehouden kan worden is OMNITEC slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van zaakschade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
 • 11.7 Aansprakelijkheid van OMNITEC voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in 11.6 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 11.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever of koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk of digitaal aan OMNITEC heeft gemeld.
 • 11.9 De opdrachtgever of koper vrijwaart OMNITEC voor alle schade welke zij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door OMNITEC geleverde zaken, daaronder mede begrepen:
  • - aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever of koper daaronder begrepen, die schade lijden, welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van OMNITEC, die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever of koper en werken onder diens toezicht op diens aanwijzingen;
  • - aanspraken van derden, die van werknemers van OMNITEC daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever of koper of van onveilige situaties in diens bedrijf;
  • - aanspraken van derden die schade lijden, welke het gevolg is van een gebrek in door OMNITEC geleverde zaken, die door de opdrachtgever of koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, Software of diensten van de opdrachtgever of koper, tenzij de opdrachtgever of koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
Artikel 12 BeŽindiging
 • 12.1 OMNITEC kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke of digitale kennisgeving aan de opdrachtgever of koper geheel of gedeeltelijk ontbinden:
  • - Indien de opdrachtgever of koper in staat van faillissement wordt verklaard;
  • - Indien aan de opdrachtgever of koper, al dan niet voorlopig, sursťance van betaling wordt verleend;
  • - Indien de opdrachtgever of koper anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;
  • of
  • - Indien de onderneming van de opdrachtgever of koper wordt geliquideerd of beŽindigd anders dan ten behoeve van reconstructie, samenvoeging of samenwerking van ondernemingen. OMNITEC zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 • 12.2 De opdrachtgever of koper is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen indien OMNITEC zich in staat van faillissement of sursťance van betaling bevindt. Indien de opdrachtgever of koper de overeenkomst tussentijds wil beŽindigen om andere redenen heeft OMNITEC het recht de consequenties van de tussentijds beŽindigde overeenkomst of geannuleerde order in rekening te brengen bij de betreffende opdrachtgever of koper.
 • 12.3 Indien de opdrachtgever of koper bij OMNITEC een project of een overeenkomst tot het verrichten van diensten annuleert of tussentijds wil beŽindigen zal dit mimimaal 5 dagen voor aanvang dienen te geschieden tenzij schriftelijk of digitaal andere termijnen zijn overeengekomen.
 • 12.4 OMNITEC is gerechtigd de kosten voor het annuleren van een opdracht, of voor het tussentijds beŽindigen van een opdracht, bij de opdrachtgever of koper in rekening te brengen.
 • 12.5 Bij het niet tijdig annuleren van een opdracht tot het verrichten van diensten, waarbij blijkt dat resources van OMNITEC niet meer zijn in te plannen, zullen deze kosten in rekening gebracht kunnen worden bij de opdrachtgever of koper, met een minimum bedrag van 500,00 Euro exclusief BTW.
Artikel 13 Overmacht
 • 13.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn of haar rekening komt.
 • 13.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van de toeleverancier(s) van OMNITEC.
 • 13.3 Wanneer een overmachtsituatie langer dan 90 werkdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijke of digitaal door ontbinding te beŽindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend.
Artikel 14 Vertrouwelijke informatie
 • 14.1 Alle door een van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie.
 • 14.2 De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal van deze informatie slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 • 14.3 OMNITEC zal zich verbinden om de van haar redelijkerwijs te vergen maatregelen te treffen met als doel geheimhouding te verzekeren van de door OMNITEC of medewerkers van OMNITEC te ontvangen vertrouwelijke informatie.
Artikel 15 Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten en Software beleid
 • 15.1 OMNITEC is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door OMNITEC of ten behoeve van OMNITEC geproduceerde producten en/of Software.
 • 15.2 Onder Intellectuele Eigendomsrechten worden begrepen auteursrechten, octrooirechten, modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, knowhow, andere vertrouwelijke informatie en andere vergelijkbare rechten, zoals in de Algemene Voorwaarden van OMNITEC is bepaald.
 • De opdrachtgever of koper dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door OMNITEC geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 • 15.4 OMNITEC garandeert niet dat de aan de opdrachtgever of koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 • 15.5 OMNITEC is niet de rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de aan OMNITEC door derden geleverde producten, installaties en Software. Deze berusten aldus bij deze derden en meestal is, met name voor Software, toestemming van deze derden nodig voor het gebruik daarvan. Deze toestemming, vaak in de vorm van een licentie overeenkomst, wordt verleend door deze derden en hiervoor zijn aparte voorwaarden van deze derden van toepassing. Het is gebruikelijk dat deze voorwaarden schriftelijk of digitaal bij de Software worden geleverd en de opdrachtgever of koper moet deze voorwaarden uitdrukkelijk accepteren voordat hij of zij de Software kan en mag gebruiken. OMNITEC heeft geen invloed en/of controle over deze voorwaarden.
 • 15.6 Indien de opdrachtgever of koper de voorwaarden voor het gebruik van de door OMNITEC geleverde Software van derden weigert te aanvaarden en als de opdrachtgever of koper een consument of eindgebruiker is, accepteert OMNITEC, gedurende 7 dagen na de datum van aflevering van de Software, retournering daarvan en zal OMNITEC de daarvoor door de opdrachtgever of koper betaalde prijs terugbetalen. Deze mogelijkheid bestaat alleen dan indien het zegel van de Software niet is verbroken en wanneer het Software in een computer en/of Software als een apart product betreft.
 • 15.7 Indien de Software geen apart product is maar in de hardware is geÔntegreerd, en de opdrachtgever of koper een consument of eindgebruiker is, kan hij of zij gebruik maken van de bedenktijd van 7 dagen om de in de hardware geÔntegreerde Software aan OMNITEC te retourneren.
Artikel 16 Niet overnemen mensen
 • 16.1 Geen der partijen zal zonder toestemming van de andere partij gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede ťťn jaar na beŽindiging daarvan medewerkers van de ander partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
 • 17.1 De tussen OMNITEC en de opdrachtgever of koper gesloten overeenkomst wordt altijd beheerst door het Nederlandse recht.
 • 17.2 Alle geschillen, welke tussen OMNITEC en de opdrachtgever of koper mochten ontstaan naar aanleiding van de door OMNITEC met de opdrachtgever of koper gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in Nederland door de rechter, die op grond van de wettelijke competentieregel bevoegd is, worden beslecht.
Artikel 18 Toepasbaarheid
 • 18.1 De hierboven beschreven Algemene leveringsvoorwaarden OMNITEC zijn ook van toepassing op alle met OMNITEC via E-commerce gesloten overeenkomsten.
 • 18.2 Voor een order geplaatst via E-commerce zijnde e-mail of gebruik makend van de website van OMNITEC, zijn bovendien onderstaande specifieke artikelen van toepassing, ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Deze artikelen bevatten regels omtrent garantie, retouren, prijs en andere bepalingen en worden hieronder weergegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of koper om deze goed door te lezen alvorens een order te plaatsen.
Artikel 19 Informatie op de website van OMNITEC
 • 19.1 OMNITEC neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op de website van OMNITEC juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie maar doet er verstandig aan deze bij twijfel bij OMNITEC te verifiŽren.
 • 19.2 OMNITEC heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de opdrachtgever of koper kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten of voor directe, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.
Artikel 20 Aanbiedingen, bestellingen en het tot stand komen van een overeenkomst
 • 20.1 OMNITEC voert zowel eigen producten als diverse producten van derden. Alle informatie met betrekking tot producten kan schriftelijk of digitaal worden opgevraagd bij OMNITEC.
 • 20.2 De producten kunnen direct vanaf de website van OMNITEC besteld worden of via het daarvoor bestemde E-mail adres van OMNITEC. Ook kan mondeling, telefonisch, digitaal of schriftelijk een bestelling worden geplaatst of nadere informatie en/of een concrete offerte worden gevraagd. De specifieke leveringsvoorwaarden E-commerce van OMNITEC zijn daarop steeds van toepassing. Tevens zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OMNITEC ook van toepassing op alle door haar uitgegeven folders, advertenties, prijslijsten, aanbiedingen, offertes, alsmede op alle overeenkomsten die met de opdrachtgever of koper tot stand komen en op alle (rechts)handelingen ter uitvoering daarvan.
 • 20.3 De toepasselijkheid van de eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever of koper wordt door OMNITEC uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 20.4 Alle aanbiedingen en offertes gelden altijd zolang de voorraad strekt.
 • 20.5 OMNITEC is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden tenzij schriftelijk of digitaal uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt OMNITEC dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • 20.6 Een aanbieding, offerte en/of prijsopgave bindt OMNITEC niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
 • 20.7 Zodra een bestelling wordt gedaan en/of een order wordt geplaatst en deze door OMNITEC schriftelijk of digitaal wordt bevestigd komt de overeenkomst tot stand.
 • Overeenkomsten komen echter uitsluitend tot stand indien:
  • - de bestelling of opdracht door OMNITEC schriftelijk of digitaal wordt aanvaard; of
  • - OMNITEC op verzoek van de opdrachtgever of koper de bestelling uitvoert en de betreffende producten toezendt.
 • 20.8 OMNITEC staat niet in voor afwijkingen in opgaven door OMNITEC gedaan omtrent getallen, maten of enig andere aanduidingen en specificaties van producten en installaties. Indien het geleverde zodanig aanzienlijk afwijkt van de opgave heeft de opdrachtgever of koper het recht de overeenkomst met OMNITEC te ontbinden.
 • 20.9 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de opdrachtgever of koper en OMNITEC, dan wel tussen OMNITEC en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de opdrachtgever of koper en OMNITEC, is OMNITEC niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van OMNITEC.
Artikel 21 Levering
 • 21.1 OMNITEC zal de producten afleveren op het aan haar opgegeven en/of het overeengekomen adres, zo mogelijk op de overeengekomen datum. Indien dit onmogelijk blijkt zal zo spoedig mogelijk in overleg een nieuwe afleveringsdatum vastgesteld worden.
 • 21.2 Indien OMNITEC niet in staat is om binnen acht weken na de oorspronkelijke datum af te leveren, is de opdrachtgever of koper gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een enkel schriftelijk of digitaal bericht te ontbinden, zulks behoudens het geval van overmacht voor OMNITEC.
 • 21.3 In geval van overschrijding van de afleveringstermijn door OMNITEC ontstaat geen recht op schadevergoeding.
 • 21.4 Indien de opdrachtgever of koper de producten niet tijdig afneemt of af kan nemen, zal een nieuwe leverdatum overeengekomen worden en wel op een tijdstip binnen 14 werkdagen na de geplande aflevering. Mocht deze datum niet gehaald kunnen worden dan wel op de nieuwe datum wordt weer niet afgenomen, zal de overeenkomst van rechtswege en derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe is vereist, zijn ontbonden. Onverminderd blijft het recht van OMNITEC om volledige schadevergoeding te vorderen.
 • 21.5 OMNITEC heeft te allen tijde het recht in gedeeltes af te leveren.
Artikel 22 Machtiging opvragen gegevens en privacy policy
 • 22.1 Door te bestellen machtigt de opdrachtgever of koper OMNITEC om, indien zij dit nodig acht, de gegevens van de opdrachtgever of koper op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie.
 • 22.2 OMNITEC kan, indien zij dit nodig acht, bij het BKR, of op enig andere wijze, inlichtingen inwinnen omtrent het betalingsgedrag van de opdrachtgever of koper.
 • 22.3 OMNITEC respecteert de privacy van de opdrachtgever of koper. Indien de opdrachtgever of koper gebruik maakt van de website van OMNITEC of OMNITEC anderszins mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal persoonlijke informatie verstrekt, stemt de opdrachtgever of koper in met de privacy policy van OMNITEC.
 • 22.4 OMNITEC is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens van de opdrachtgever of koper in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • 22.5 Via de website van OMNITEC zal gebruik worden gemaakt van cookies ter individualisering van bezoekerservaringen. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van de computer van de opdrachtgever of koper opgeslagen. De opdrachtgever of koper kan zijn of haar browser zo instellen dat tijdens zijn of haar bezoek aan de website van OMNITEC geen ontvangst van cookies mogelijk is. In dat geval kan het echter gebeuren dat de opdrachtgever of koper geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website van OMNITEC.
 • 22.6 OMNITEC kan de gegevens van de opdrachtgever of koper gebruiken voor de volgende doeleinden:
  • -het verwerken van de betreffende order en het door OMNITEC uitvoeren van dienstverlening;
  • -afhandeling van door de opdrachtgever of koper aangevraagde of verkregen informatie;
  • -informatievoorziening over actuele ontwikkelingen via mailings;
  • -verbetering van producten en diensten van OMNITEC, ondermeer via enquÍtes of registraties van calls;
  • -verbetering en beveiliging van de website van OMNITEC; en
  • -registreren bezoekersgegevens van de website van OMNITEC en samenstellen van gebruiksstatistieken.
 • 22.12 De gegevens van de opdrachtgever of koper zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. De opdrachtgever of koper kan zijn of haar gegevens altijd opvragen en zonodig laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe, en voor alle bij de opdrachtgever of koper aanwezige vragen over het OMNITEC privacybeleid, kan de opdrachtgever of koper mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal contact met OMNITEC opnemen.
Artikel 23 Garantie
 • 23.1 De opdrachtgever of koper is bekend met het feit dat de garantie van de toeleverancier geldt op de door OMNITEC geleverde installaties of producten van derden en de garantie van OMNITEC geldt op de door OMNITEC geproduceerde installaties of producten.
 • 23.2 De opdrachtgever of koper dient de zaken bij aflevering direct te controleren op eventuele beschadiging of tekorten in de hoeveelheid dan wel op andere direct waarneembare tekortkomingen en van zodanige tekortkomingen in voorkomend geval nauwkeurige opgave te doen op het door hem na ontvangst ondertekende vervoersdocument of afleveringsbon. 23.3 Onverminderd hetgeen hier is bepaald omtrent garanties dient de opdrachtgever of koper de zaken na aflevering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 3 dagen na aflevering van de zaken schriftelijk of digitaal aan OMNITEC te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen.
 • 23.4 Indien de opdrachtgever of koper, om wat voor reden dan ook, niet tevreden is met de afgeleverde producten, is de opdrachtgever of koper gerechtigd om de betreffende producten op zijn of haar kosten aan OMNITEC terug te zenden binnen een termijn van maximaal 7 dagen na de afleveringsdatum.
 • 23.5 Behoudt de opdrachtgever of koper de producten dan geeft hij daarmee te kennen dat hij die volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen met betrekking tot garantie van de toeleverancier en/of OMNITEC ook dan onverminderd van kracht.
 • 23.6 OMNITEC staat niet in voor de deugdelijkheid van alle door haar geleverde gebruikte (tweedehands) zaken.
 • 23.7 OMNITEC zal zorgdragen voor creditering van eventueel reeds betaalde bedragen, uitgezonderd de verzendkosten en eventuele kosten van nieuwe verpakking, mits:
  • -OMNITEC de producten inclusief de eventueel daarop reeds geÔnstalleerde Software in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terugontvangt; en
  • -de zegels van afgeleverde Softwarepakketten, uitgezonderd de besturingssoftware en de diagnosesoftware, mits deze zijn voorgeÔnstalleerd door OMNITEC of derden, niet zijn verbroken.
  • -de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken.
 • 23.8 OMNITEC zal de terugontvangen producten binnen 14 werkdagen inspecteren. Indien de producten beschadigd zijn zal OMNITEC de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag:
  • -de herstelkosten, dan wel
  • -de waarde van het betreffende product.
 • 23.9 Indien van de Software het zegel is verbroken zal OMNITEC de prijs van de Software in mindering brengen op het te crediteren bedrag.
Artikel 24 Prijzen
 • 24.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euroís en, tenzij anders vermeld en/of specifiek aangegeven, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 24.2 OMNITEC geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant op.
 • 24.3 Alle genoemde prijzen zijn in beginsel prijzen gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor OMNITEC geldende omstandigheden. Toch kan het voorkomen dat bepaalde kostprijsbepalende factoren zich nadien wijzigen zodat OMNITEC haar prijzen dienovereenkomstig aan moet kunnen passen. OMNITEC zal een dergelijke prijsaanpassing echter niet doorvoeren:
  • -in het geval zij de betreffende wijziging had kunnen voorzien bij het vaststellen van de oorspronkelijke prijs; en/of
  • -in het geval de betreffende producten reeds zijn besteld en aflevering op basis van de bestelling binnen twee maanden na de betreffende prijswijziging plaatsvindt.
Artikel 25 Verzending
 • 25.1 OMNITEC is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de opdrachtgever of koper voor transport ook gebruik te maken van derden, bestelling(en) kunnen dan ook zowel door OMNITEC, TPG Post, GLS als overige derden worden afgeleverd.
 • 25.2 OMNITEC hanteert geen minimale orderwaarde per opdracht of bestelling.
 • 25.3 Afhankelijk van het door de opdrachtgever of koper bestelde bedrag worden standaard porto- en verpakkingskosten in rekening gebracht. Deze zijn:
  • -Bij orders tot Ä 75,00 wordt er Ä 5,65 in rekening gebracht.
  Orders van Ä 75,00 of meer worden franco huis geleverd. Alle bij 25.3 vermelde bedragen zijn netto en exclusief BTW en gelden alleen voor verzending binnen Nederland.
 • 25.4 Nadrukkelijk uitgezonderd van franco levering is het transport van zware en volumineuze goederen, hiervoor worden aangepaste verzendkosten in rekening gebracht conform gewicht en volume van de goederen en de daarbij door TPG Post, GLS of derden gehanteerde tarieven.
 • 25.5 Naleveringen worden door OMNITEC altijd franco nagezonden, echter geldt ook hier de uitzondering van zware en volumineuze goederen zoals beschreven bij 25.4.
 • 25.6 Bij remboursementen berekent OMNITEC de opdrachtgever of koper conform gewicht en volume van de goederen de door de TPG post en/of GLS vastgestelde rembours tarieven.
 • 25.7 Alle hier vermelde bedragen met betrekking tot verzending en verzendkosten zijn indicatief, netto en exclusief BTW.
 • 25.8 OMNITEC mag een stijging van porto- en/of verzendkosten conform het dan geldende tarief van TPG Post, GLS of derden altijd doorberekenen.
 • 25.9 Het order- en verpakkingssysteem van OMNITEC is er in principe geheel op ingericht om orders te verzenden. Door dit systeem is het in principe niet mogelijk om goederen te komen afhalen.
Artikel 26 Betaling
 • 26.1 Tenzij schriftelijk of digitaal anders is overeengekomen, zal OMNITEC na vooruitbetaling of onder rembours afleveren.
 • 26.2 Het is mogelijk overeen te komen een eenmalige machtiging af te geven, dan wel vooruit te betalen.
 • 26.3 Alleen indien expliciet door OMNITEC in de orderbevestiging is beschreven kan de opdrachtgever of koper via E-commerce gebruik maken van een betalingstermijn van 14 dagen. Voor de overige betalingsvoorwaarden wordt verwezen naar de hierboven vermelde algemene leveringsvoorwaarden van OMNITEC.
Artikel 27 Risico
 • 27.1 De producten zijn geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper vanaf het moment dat zij op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval door OMNITEC, eventueel elders, met betrekking tot de producten installatie en reparatie activiteiten worden verricht.
 • 27.2 In het geval de opdrachtgever of koper de producten terugzendt zullen deze weer voor risico van OMNITEC zijn vanaf het moment van terugontvangst.
 • 27.3 OMNITEC kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele data of gegevens die op de producten staat.
 • 27.4 Het openen, repareren en/of sleutelen aan door OMNITEC geleverde apparatuur en/of installaties door de opdrachtgever of koper is geheel voor zijn of haar eigen risico.
Artikel 28 Merken en auteursrechten
 • 28.1 De merken en logo's (hierna tezamen genoemd: "merken") die gebruikt en vertoond worden op de website van OMNITEC zijn geregistreerde en niet geregistreerde merken van OMNITEC en van derden en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke of digitale toestemming van de eigenaar van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- en/of ander reclamemateriaal in verband met de verspreiding van informatie of materiaal, van welke aard dan ook, verkregen van de website van OMNITEC.
 • 28.2 OMNITEC geeft hierbij toestemming om het materiaal op de website van OMNITEC met inbegrip van ermee verband houdende grafische gegevens en auteursrechten te gebruiken, te kopiŽren en te verspreiden mits op alle kopieŽn nadrukkelijk de kennisgeving van auteursrecht wordt weergegeven.
  28.3 Indien materiaal op de website van OMNITEC dat afkomstig is van derden wordt gebruikt, gekopieerd of verspreid, dient op alle kopieŽn ook een nadrukkelijke kennisgeving van het auteursrecht van deze derden te worden opgenomen.
Artikel 29 Diversen
 • 29.1 Indien de opdrachtgever of koper aan OMNITEC mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal opgave doet van een adres is OMNITEC gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de opdrachtgever of koper aan OMNITEC mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de opdrachtgever of koper dienen te worden gezonden.
 • 29.2 Wanneer door OMNITEC gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van haar algemene leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van haar algemene leveringsvoorwaarden te eisen.
 • 29.3 De opdrachtgever of koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat OMNITEC haar algemene leveringsvoorwaarden soepel toepast.
 • 29.4 Indien ťťn of meer van de bepalingen in de algemene leveringsvoorwaarden van OMNITEC of enige andere overeenkomst met OMNITEC in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een, door OMNITEC vast te stellen, nieuwe rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
Artikel 30 Aansprakelijkheid inhoud sites en verzonden informatie
 • 30.1 OMNITEC is niet in staat, noch heeft zij, alle andere websites die met de website van OMNITEC verbonden zijn, geverifieerd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wat betreft de inhoud van die websites.
 • 30.2 Gebruikers, opdrachtgevers of kopers leggen op eigen risico verbinding met andere websites en verplichten zich dergelijke websites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.
 • 30.3 Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar de website van OMNITEC worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door OMNITEC of met haar gelieerde ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.
 • 30.4 Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele- of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het land waarop deze website betrekking heeft, naar of van de website van OMNITEC te verzenden of daarop openbaar te maken.