Disclaimer en acceptatie van voorwaarden

OMNITEC stelt de gebruiker, opdrachtgever of koper via de OMNITEC website informatie, documenten, producten en diverse diensten ter beschikking krachtens de voorwaarden en condities die worden uiteengezet in dit document. Door de OMNITEC website te installeren en/of te gebruiken stemt de gebruiker, opdrachtgever of koper in met de gebruiksvoorwaarden. OMNITEC behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder daar aan wie dan ook verantwoording voor te hoeven afleggen. Bij het gebruik van de OMNITEC website door de gebruiker, opdrachtgever of koper geldt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden, die op deze website zijn geplaatst ten tijde van een dergelijk gebruik. Voorts gelden voor de gebruiker, opdrachtgever of koper, wanneer hij of zij bepaalde diensten of materialen op deze site gebruikt, de Algemene leveringsvoorwaarden van OMNITEC en de daarin opgenomen leveringsvoorwaarden E-commerce van OMNITEC, die van toepassing zijn op alle aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en alle overige verrichte handelingen van OMNITEC en zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg en zijn geplaatst op de OMNITEC website. Deze richtlijnen en regels kunnen voorwaarden en condities bevatten die een aanvulling vormen op die in de gebruiksvoorwaarden. Alle dergelijke richtlijnen of regels zijn hierbij opgenomen doordat er naar wordt verwezen in de gebruiksvoorwaarden. Als de gebruiker, opdrachtgever of koper inbreuk maakt op de gebruiksvoorwaarden eindigt automatisch de toestemming die de gebruiker, opdrachtgever of koper heeft om deze site te gebruiken. De gebruiker, opdrachtgever of koper moet dan onmiddellijk alle materialen vernietigen die hij of zij eventueel van deze site heeft gedownload of die hij of zij heeft geprint.

Copyright en beperkte licentie

Het materiaal en de diensten op deze site worden auteursrechtelijk beschermd en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectueel eigendom en welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van dergelijke wetten. Behalve waar dit expliciet wordt vermeld in dit document, verlenen OMNITEC en haar toeleveranciers de gebruiker, opdrachtgever of koper geen enkel expliciet of impliciet recht krachtens eventuele octrooien, copyrights, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen met betrekking tot het materiaal en de diensten. Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke of digitale toestemming van OMNITEC. Gebruik van software en bijbehorende documentatie die middels deze site beschikbaar worden gesteld zijn het auteursrechtelijk eigendom OMNITEC of derden. Voor het gebruik van deze software gelden de voorwaarden van de licentie-overeenkomst voor de eindgebruiker die dergelijke software vergezeld of daarin is bijgesloten. De gebruiker, opdrachtgever of koper mag niet de broncode van de software decompileren of de broncode reconstrueren door deze in omgekeerde volgorde te herleiden of op andere wijze te proberen de broncode te ontdekken. Behalve waar op de OMNITEC website het tegendeel wordt verklaard, is het de gebruiker, opdrachtgever of koper onder de volgende condities toegestaan de documenten en de informatie die verkrijgbaar is op deze site te bekijken, te downloaden en te printen:
  • De documenten en de informatie mogen uitsluitend voor persoonlijke, interne, niet-commerciŽle doeleinden en als informatie worden gebruikt.
  • De documenten en de informatie mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of veranderd.
  • De documenten en de informatie op deze site mogen niet worden gedistribueerd.
  • De gebruiker, opdrachtgever of koper mag geen aankondigingen van auteursrechten of andere vermeldingen van eigendom die zich in de documenten en de informatie bevinden, verwijderen.
OMNITEC behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toestemming, de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site, is in te zien, te downloaden en te printen, in te trekken. Een dergelijk gebruik moet worden stopgezet onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van OMNITEC. De rechten die de gebruiker, opdrachtgever of koper zijn verleend, omvatten een licentie en niet het recht de software over te dragen. De hierboven gespecificeerde rechten om de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site, in te zien, te downloaden en te printen, zijn niet van toepassing op het ontwerp of de lay-out van deze site. Elementen van deze site worden beschermd door handelsmerken en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geÔmiteerd.

Afwijzing van aansprakelijkheid bij op de toekomst gerichte verklaringen schadeloosstelling

De gebruiker, opdrachtgever of koper stemt ermee in OMNITEC en alle aan haar gelieerde bedrijven, filialen, functionarissen, agenten, merkvennoten en andere partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren voor een eventuele vordering of eis, inclusief redelijke vergoedingen van raadslieden, die wordt ingesteld door een derde als gevolg van content die de gebruiker, opdrachtgever of koper indient, plaatst op of verzendt via de site, zijn of haar gebruik van de site, zijn of haar betrekking tot de site, zijn of haar schending van de gebruiksvoorwaarden, of zijn of haar schending van welke rechten dan ook van een ander persoon of een andere rechtspersoon.